Mireia Centre d'Estudis

 

News

English Project


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE LLENGÜES ESTRANGERES

El Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa (MECR) estableix les bases d’un sistema europeu comú d’aprenentatge i avaluació de llengües. En consonància amb el MECR i conscients que actualment el domini de les llengües estrangeres, fonamentalment de la llengua anglesa, no és una qüestió recomanable sinó imprescindible, en els darrers anys, a MIREIA C.E. hem anat incrementant les hores setmanals de dedicació i aprenentatge de la Llengua Anglesa. Enguany seguirem avançant amb il•lusió i esforç renovats i, en aquesta línia i mantenint la professionalitat i la qualitat que ens avalen, ens proposem fer un gran pas endavant . És per aquest motiu que en els darrers mesos hem estat treballant en un projecte lingüístic de llengües estrangeres que es posarà en marxa aquest curs i que té els següents objectius fonamentals:

1. Continuar implementant l’ anglès en situacions diàries des de la llar d’ infants (Petit Mireia).

2. Que l’ alumnat de Parvulari cursi la meitat de la jornada escolar en llengua anglesa, per mitjà d’ un mètode propi basat en l’estimulació de les intel•ligències múltiples, fent que l’ anglès no només estigui present en el context curricular sinó també en situacions quotidianes (esbarjo, menjador,etc).

3. Augmentar encara més a Primària la dedicació a la Llengua Anglesa. Per tant, a més de les hores curriculars i de la matèria complementària Exploring Science, tot l’ alumnat de Primària dedicarà dues hores setmanals més a l’ expressió oral en anglès, per mitjà d’ activitats que s’ adequaran al nivell de cada curs i que rebran diferents noms segons l’ etapa. (Total hores: 6 hores setmanals)

4. Augmentar una hora setmanal l’ aprenentatge de la Llengua Anglesa també a Secundària. A 1r i 2n d’ ESO, l’ alumnat farà la matèria complementària d’Exploring Science, per tal de consolidar i ampliar el vocabulari de temes treballats en altres matèries, i una segona hora que es dedicarà a la comprensió lectora i a l’ expressió oral en anglès. Pel que fa a 3r i 4t d’ ESO, es manté la matèria complementària del Taller d’ anglès, dedicat fonamentalment a la lectoescriptura en anglès, i s’augmenta en una hora setmanal el treball de l’expressió oral (speaking) i de l’escolta (listening). (Total hores: 5 hores setmanals).

5. Fomentar que el màxim nombre d’ alumnes possible assoleixi les titulacions oficials en llengua anglesa. Cal no perdre de vista que actualment no es concedeix la titulació de cap Grau universitari si l’ alumnat prèviament no acredita haver obtingut el nivell B2 en una llengua estrangera de les que figuren en el MECR.
Pretenem que, a curt termini, i sempre respectant el ritme d’ aprenentatge de cadascun dels alumnes, el nostre alumnat hagi obtingut el nivell B2 en Llengua Anglesa en acabar 4t d’ ESO.

6. Potenciar les activitats d’ anglès extraescolar que es realitzen a l’ escola, com una eina que possibilita d’ ampliar la preparació per als exàmens oficials.

7. Mantenir el Talking Point de l’ alumnat d’ ESO i Batxillerat (activitat voluntària que el professorat d’ anglès ofereix a l’ alumnat durant les hores de pati, per a millorar la parla en anglès, dins d’una situació comunicativa espontània).

Tot l’alumnat de la nostra escola estudia anglès com a primera llengua estrangera i, fins el passat curs, també ha tingut l’ opció d’ estudiar francès (com a matèria complementària a 5è i 6è de Primària, com a Matèria Optativa a Secundària o bé com a Activitat Extraescolar). El nostre projecte lingüístic també vol abastar la Llengua Francesa i és per això que:

1. S’introdueix la Llengua Francesa des de 1r de Primària. Tant en el Cicle Inicial com en el Cicle Mitjà hi haurà una hora setmanal de francès i a Cicle Superior n’hi haurà dues.

2. Es mantindrà la Llengua Francesa com a Matèria Optativa de l’ ESO, des de 1r fins a 4t, i es potenciarà la seva tria, sempre que es consideri que l’alumne/a pot cursar la matèria sense que aquesta interfereixi en l’aprenentatge de la resta de llengües.

3. S’ofereix l’ activitat extraescolar de Llengua Francesa a l’ alumnat de 1r a 4t d’ ESO i de Batxillerat, per tal que els qui l’ han cursat com a optativa durant l’ ESO puguin obtenir la titulació oficial corresponent i equiparable a la de Llengua Anglesa, o bé per a què s’hi iniciïn els que no l’ han cursat mai.

Els objectius i continguts en aquest àmbit de les llengües es distribueixen en sis nivells, que són referents comuns per valorar el domini de les mateixes, i que us definim a continuació. A més, us presentem el quadre d’ equivalències en Llengua Anglesa i en Llengua Francesa.

DESCRIPCIÓ DELS NIVELLS
A1 Inicial
L’alumnat pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre sobre detalls personals com ara on viu, gent que coneix i coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.
A2 Bàsic
L’alumnat pot comprendre frases i expressions habitualment utilitzades relacionades amb temes d’importància més immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local, ocupació). L’alumne pot comunicar-se en situacions simples i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, entorn immediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.
B1 Llindar
Aquest nivell acredita que el seu posseïdor té un nivell suficient de domini general de l’idioma per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. Concretament, és capaç de: Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen probablement quan es viatja en una zona on es parla la llengua. L’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.
B2 Avançat
Pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa sobre temes concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d’interès general, exposant punts de vista de certa complexitat. Pot entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d’opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l’ajut de diccionaris o d’altres materials de consulta. És capaç de mantenir converses sobre temes concrets i abstractes encara que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de les comunicacions. Pot produir textos clars, i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d’estils com ara cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.
C1 Domini funcional efectiu
Aquest nivell acredita que el seu posseïdor té un bon domini general de l’idioma, que li permet mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit. Concretament, és capaç de: Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Pot interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa (interacció) amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per un ni per l’altre. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió, aportant els avantatges i els inconvenients entre diferents opcions.
C2 Domini
Un usuari en aquest nivell domina les estructures de la llengua amb facilitat i fluïdesa, i pot adaptar la llengua al context. Pot utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa, el seu estil i registre són raonats. L’usuari pot participar activament en converses socials, acadèmiques i professionals, també pot fer presentacions o demostracions. En aquest nivell l’usuari pot preparar i produir una gran varietat de textos escrits.