Mireia Centre d'Estudis

 

English Project

L’ English Project és el nom que rep el projecte d’anglès propi de la nostra escola. Un projecte ampli, transversal, innovador, integrador i eficaç, que va molt més enllà de l’aprenentatge de l’anglès en el marc curricular.

La concreció del projecte és la següent:

  1. Continuar implementant l’ anglès en situacions diàries des de la llar d’ infants (Petit Mireia).
  1. Que l’ alumnat de Parvulari cursi la meitat de la jornada escolar en llengua anglesa, per mitjà d’ un mètode propi basat en l’estimulació de les intel·ligències múltiples, fent que l’ anglès no només estigui present en el context curricular sinó també en situacions quotidianes (esbarjo, menjador,etc).
  1. Primària, a més de les hores curriculars i de les matèries complementàries d’Exploring Science i Telling Stories, tot l’ alumnat dedicarà una hora setmanal més a l’ expressió oral en anglès, per mitjà d’ activitats que s’ adequaran al nivell de cada curs i que conjuntament reben el nom d’ English Project (Total hores: 6 hores setmanals)
  1. Mantenir l’ increment de l’ aprenentatge de la Llengua Anglesa també a Secundària. A 1r i 2n d’ ESO, l’ alumnat farà la matèria complementària d’Exploring Science, per tal de consolidar i ampliar el vocabulari de temes treballats en altres matèries, i una segona hora que es dedicarà a la comprensió lectora i a l’ expressió oral en anglès. Pel que fa a 3r i 4t d’ ESO, es mantenen la matèria complementària del Taller d’ anglès, dedicat fonamentalment a la lectoescriptura en anglès, i l’ hora setmanal del treball de l’expressió oral (speaking) i de l’escolta (listening).  (Total hores: 5 hores setmanals).
  1. Fomentar que el màxim nombre d’ alumnes possible assoleixi les titulacions oficials en llengua anglesa. Cal no perdre de vista que actualment no es concedeix la titulació de cap Grau universitari si l’ alumnat prèviament no acredita haver obtingut el nivell B2 en una llengua estrangera de les que figuren en el MECR. Pretenem que, a curt termini, i sempre respectant el ritme d’ aprenentatge de cadascun dels alumnes, el nostre alumnat hagi obtingut el nivell B2 en Llengua Anglesa en acabar 4t d’ ESO.
  1. Potenciar les activitats d’ anglès extraescolar que es realitzen a l’ escola, com una eina que possibilita d’ ampliar la preparació per als exàmens oficials.
  1. Mantenir el Talking Point de l’ alumnat d’ ESO i Batxillerat (activitat voluntària que el professorat d’ anglès ofereix a l’ alumnat durant les hores de pati, per a millorar la parla en anglès, dins d’una situació comunicativa espontània).