Mireia Centre d'Estudis

 

Objectiu prioritari curs 2022-2023: EDUCACIÓ EMOCIONAL

Es coneix com educació emocional la competència o habilitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres, diferenciant-los i fent servir aquesta  informació per tal de guiar el nostre pensament i les nostres accions.

És evident que làmbit educatiu ha experimentat força canvis en els darrers anys, canvis que tenen la seva arrel en els que s’observen en la societat actual. Només cal obrir el ulls per adonar-se que els entorns laborals han sofert modificacions, que cada vegada té un pes específic superior el que es podria anomenar currículum ocult de les persones, és a dir, tot allò que té a veure amb les relacions interpersonals, amb l’ actitud, amb la personalitat, amb l’èxit en la gestió de conflictes o d’ obstacles, entre d’ altres. També és comprensible, doncs, que calgui incloure l’educació emocional a les escoles si el que pretenem és un desenvolupament veritablement integral del nostre alumnat i, no menys important, del nostre equip docent i no docent, que dins del marc escolar esdevé el referent fonamental.

Ja fa quasi vint anys, Ferran Salmurri, psicòleg amb una llarga trajectòria com a terapeuta juvenil i d’ adults, que ha centrat gran part de les seves investigacions en les estratègies per educar les emocions i els sentiments, afirmava que l’educació emocional ha de tendir a donar recursos i estratègies conductuals, cognitives, emocionals i d’interacció social a les persones amb l’objectiu d’ assolir un major control de les pressions internes i externes, a fi d’evitar que de la manca d’ una correcta gestió emocional se’n derivin l’estrès o possibles trastorns socials o psicològics.

Conscients d’ aquesta realitat i en consonància amb el Projecte Educatiu de Centre de Mireia C.E., que persegueix no només la qualitat acadèmica de la nostra comunitat educativa sinó també la formació global dels qui la componem, hem considerat adient i necessari donar una empenta formal en aquesta direcció. A la nostra escola, sempre hem tingut en compte la formació emocional de l’alumnat, àmbit que està inclòs en els plans de tutoria de cadascun dels cursos. Amb tot, però, volem que l’educació emocional ocupi enguany un lloc destacat. És per això que esdevindrà l’ objectiu prioritari pel curs 2022-2023.

Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. Per aconseguir que  infants i joves creixin en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i cal que les tinguem en compte. L’educació emocional afavoreix l’autoconeixement, predisposa a actituds positives, millora les relacions, incentiva la motivació i afavoreix el seu creixement de manera integral.

Com a docents és important que ajudem l’alumnat  a forjar-se una bona intel·ligència emocional perquè siguin persones competents emocionalment i capaços d’afrontar els reptes de la vida.

Aquest objectiu es concretarà per cursos, adequant-lo a les necessitats de cadascuna de les edats i abordarà les següents competències:

– Consciència emocional

– Regulació emocional

– Autonomia personal

– Intel·ligència interpersonal i/o competències socials

– Habilitats de la vida i benestar

A l’ etapa d’ Educació Infantil, aquest objectiu es desenvoluparà a través de l’ àrea que ja el curs passat vam anomenar EduCOR. A Primària, s’articularà per mitjà d’ una de les hores de gestió autònoma que la nova llei atorga als centres educatius per tal que la inverteixi en funció de les seves necessitats i d’ acord amb el seu projecte educatiu. A Primària el nom de l’ àrea serà Intel·ligència emocional i en el cas de Secundària i Batxillerat es vertebrarà a través de les àrees de Cultura i Valors Cívics i Tutoria, respectivament.