Mireia Centre d'Estudis

 

Fundació Josep Dalmau

lntroducció

 1. La Fundació Josep Dalmau, persona jurídica amb plena capacitat sense ànim de lucre, manté des dels seus inicis els Principis Educatius i Objectius Pedagògics Bàsics que es recullen en el seu Caràcter Propi i en les quals s’han d’inspirar totes les seves activitats educatives.
 2. La Comunitat Educativa, integrada pels pares de l’alumnat, els professors, el personal no docent i els alumnes, està obligada solidàriament a garantir el compliment del seu Caràcter Propi que contempla els valors de la cultura i de la convivència social, integradors d’un procés educatiu obert al sentit transcendent de l’existència humana.
 3. El fidel manteniment d’aquest Caràcter Propi – que resumeix el tipus d’educació assumit per tots els Centres de la Fundació Josep Dalmau – es realitza, no només en compliment del compromís lliurement adquirit pels pares dels alumnes, pels professors i personal no docent, en incorporar-se al Centre, sinó en virtut del dret primordial dels alumnes a rebre una educació harmònica i de qualitat, completa, coherent, eficaç, individualitzada, en els dos àmbits principals de l’aprenentatge; la família i l’escola.

Principis pedagògics

 1. Els Centres de la Fundació Josep Dalmau, procuren l’educació personalitzada de tot l’alumnat per aconseguir el màxim desenvolupament possible de les aptituds i possibilitats de cadascú. El procés educatiu es basa en l’esforç i treball personal de l’alumnat, per ajudar-lo a aconseguir la formació, la maduresa i els coneixements necessaris per adoptar llurs decisions amb criteri, rectitud i llibertat.
 2. Es pretén una formació integral que aplegui els aspectes culturals, tècnics, intel·lectuals, esportius i socials. Es procura, en totes les activitats educatives, escolars i extraescolars, el desenvolupament del sentit de la responsabilitat, que fa possible el recte exercici de la llibertat personal.
 3. Es promou el màxim desenvolupament de les virtuts humanes, socials i cíviques, com a mitjans de convivència i cooperació; s’accentua l’exigència d’un treball ben fet, com a mitjà de perfeccionament personal de servei al bé de la societat.
 4. D’acord amb la voluntat fonamental dels pares de l’alumnat, i com a conseqüència del dret que els correspon com a ciutadans a elegir el tipus d’educació que desitgin pels seus fills, totes les activitats es realitzen d’acord amb el major respecte a la llibertat de les consciències.
 5. L’objectiu de La Fundació Josep Dalmau és realitzar una educació de qualitat amb mitjans ordinaris i, per tant, subratllar la importància del treball dels professors i dels escolars, com el factor educatiu més eficaç.
 6. L’esforç i la tasca de cada alumne – protagonista de la seva educació – s’encarrila a través del treball individual, del treball en equip i d’encàrrecs personals al servei dels altres, que faciliten la col·laboració entre professors i alumnat, així com la dels escolars entre si per a fomentar hàbits de convivència, de col·laboració i de solidaritat.
 7. La disciplina escolar té per objecte constant el desenvolupament de la responsabilitat personal. Per tant, es fonamentaran sempre en la disciplina.

Direcció i participació

 1. El Govern del Centre és una tasca professional que correspon al Patronat de la Fundació, el qual delega determinades funcions al Consell Directiu del Centre, responsable col·legialment de la direcció, coordinació i organització immediata de les activitats docents i formatives.
 2. Es promou la participació dels pares de l’alumnat en les activitats del Centre, segons la seva capacitat tècnica i el seu grau de responsabilitat.
 3. L’exercici de les seves competències, iniciatives, encàrrecs i responsabilitats, s’integrarà harmònica i solidàriament al servei de cada persona, de les famílies del Centre i de la societat sencera.

Pares d’alumnes

 1. La sol·licitud d’admissió d’un alumne a qualsevol dels nostres centres, en l’exercici del dret inalienable, que correspon als pares o tutors legals d’elegir un determinat tipus d’educació pels seus fills o pupils, pressuposa el coneixement i la lliure acceptació d’aquest Caràcter Propi.
 2. Si després de l’ingrés d’un alumne, els seus pares o tutors legals, es mostren disconformes amb el tipus d’educació que rep, sempre podran traslladar la matrícula a un altre Centre, però no adduir el seu dret a escollir el tipus d’educació o altres raons jurídiques, per a proposar variacions en aquest Caràcter Propi.
 3. L’activitat educativa es considera una tasca delegada i com col·laboradora,- no substitutiva – de l’acció educativa familiar, entenent que la principal responsabilitat en l’educació dels fills correspon sempre als seus pares.
 4. Els pares han de mantenir una estreta i permanent relació amb el Centre, primordialment, a través de la tutoria, a la qual tenen el dret i el deure d’acudir i han de procurar que l’acció educativa familiar i la del Centre vagin sempre coordinades.
 5. L’Entitat Titular fomentarà la participació dels pares de l’alumnat a través de l’Associació de Pares i de les vies establertes pel Centre. Els pares hauran d’utilitzar els mitjans d’orientació que se’ls ofereix amb la finalitat d’assegurar l’eficaç coordinació entre la família i el Centre.

Professors i personal no docent

 1. El professor és essencialment un educador, ja que ensenyament i educació són inseparables. El professor desenvolupa la seva vocació pedagògica i la seva tasca docent d’acord amb els Principis Educatius i Objectius Bàsics en els quals s’inspira tota l’activitat dels Centres; amb les normes i instruccions de la Direcció, i amb la disciplina i organització escolar. En començar el seu treball, fa seus els principis d’aquest Caràcter Propi i es compromet a vetllar pel seu manteniment.
 2. La tasca principal del professor consisteix a estimular l’esforç i els treballs personals de l’alumnat. Aquest objectiu té particular importància pel professor que rep l’encàrrec de Tutor i que, en relació estreta amb els pares, s’encarrega de l’orientació escolar, professional i personal dels objectius que se li encomanen.
 3. El treball en equip, el contrast d’experiències, i la participació activa en la investigació sobre temes pedagògics, són requisits per a aconseguir una educació de qualitat i contribueixen a fer del Centre un lloc de perfeccionament professional. El professor haurà d’assistir, amb aquesta finalitat, als cursos de perfeccionament i al d’altres mitjans de formació promoguts pel Centre.
 4. El personal no docent coopera amb el seu treball a la realització dels objectius expressats en aquest Caràcter Propi Educatiu, que fa seu en incorporar-se al Centre.