Mireia Centre d'Estudis

 

Tots som Escola i fem Escola entre tots

Tots som Escola i fem Escola entre tots: Avancem per a una convivència constructiva.

Saber conviure és tenir la capacitat de posar-se en el lloc de l’altre/a, de compartir, cooperar, respectar, autoregular-se i de saber comunicar-se de manera positiva amb l’entorn. Per tant, avançar per a una convivència constructiva ens ha de servir per educar per a la pau i pel respecte als drets humans, per prevenir la violència, per propiciar la inclusió de tots els membres de la comunitat educativa i per afavorir els aprenentatges.
Forma part del caràcter propi del nostre centre l’ educació integral de l’alumnat, la qual inclou una educació en valors i amb valors, que va més enllà del que és estrictament acadèmic. Partim del fet que l’ escola no es pot centrar només en allò que és intel·lectual, sinó que ha de col·laborar al desenvolupament integral de la persona, treballant amb igual importància l’ àmbit cognitiu, l’ emocional i el social.

En aquest context i centrant-nos en tot allò que propicia una bona convivència, és imprescindible que cadascun i cadascuna de nosaltres coneguem quins són els nostres drets i els nostres deures. Si bé es tracta d’un conjunt de principis força extens i que caldrà recordar i treballar abastament a l’ aula, seguidament en destaquem els pilars fonamentals:

Tota persona de la comunitat educativa té el dret a:
•Conviure i educar-se en la tolerància, el respecte, la llibertat i la igualtat.
•No ser discriminada per raó de raça, sexe, o qualsevol altra circumstància personal o social.
•Ser sempre respectada, tant físicament com moralment.
•Conèixer les normes per conviure en societat.
•Poder manifestar les pròpies opinions sempre respectant els drets dels altres.
•Que es respectin les seves conviccions ideològiques i morals, sempre d’acord amb els drets dels altres.
•Conèixer i aprendre a respectar l’entorn natural, cultural i social.
•Ser educada en la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
•Ser educada per a la salut i la millora de les capacitats i habilitats físiques.
•Rebre l’ajut necessari per tal d’anar millorant l’autonomia, el progrés personal i el rendiment escolar.
•Ser valorada de forma acurada i justa, tant en el rendiment com en l’esforç realitzat.
•Poder aprendre a partir de les característiques personals, motivacions i interessos.
•Participar activament en la vida i funcionament de I’ escola.
•Rebre assistència en cas de malaltia o accident.

Pel que fa als deures, tot membre de la comunitat educativa té el deure de complir amb les normes de convivència establertes per al bé de tothom i, per tant, ha de:

•Ser respectuós amb els drets dels altres.
•No discriminar mai a ningú per raó de naixement, sexe, raça o qualsevol altra circumstància personal o social.
•Respectar la integritat física i la intimitat personal dels altres.
•Complir amb els acords establerts per al bon funcionament de I’escola.
•Respectar, compartir i utilitzar correctament els materials i les instal·lacions.
•Col·laborar i participar en les tasques comunes.
•Respectar l’ordre i la neteja de I’escola.
•Responsabilitzar-se de la cura i higiene personal i de l’ordre de les seves pertinences.
•Ser educat i respectuós amb totes les persones de I’escola (alumnat, docents i personal no docent).

En relació a l’ estudi, que esdevé el deure bàsic de l’ alumnat per tal d’aconseguir una bona formació humana i personal, aquest suposa:

•Assistir a classe, ser puntuals i participar en totes les activitats establertes.
•Realitzar les tasques encomanades pels professorat.
•Respectar el dret al treball i l’estudi dels altres alumnes.
•Esforçar-se en l’estudi i en el treball per tal d’assolir els millors resultats possibles.

Partint d’ aquest marc fonamental exposat anteriorment, enguany l’ escola ha decidit que l’ objectiu prioritari per al curs 2021-2021 i per a totes les etapes sigui donar una empenta en aquests aspectes que afavoreixen la convivència en el centre. La idea parteix de l’ anàlisi, valoració i reflexió duta a terme pel conjunt de docents en acabar el curs, les quals es recullen en la Memòria Anual de Centre. Considerem oportú posar èmfasi en el respecte, la puntualitat, la disciplina, l’ ordre, la cura pel material i els diversos espais de l’ escola, les bones maneres en el menjador, l’ ambient de treball, l´ús correcte del vocabulari evitant les grolleries, emprar un to de veu adequat a cada situació, la docilitat en les indicacions rebudes, la participació respectuosa en les xarxes socials, entre d’ altres.

Conscients que aquesta és una tasca de tots i de totes, estem convençuts que només amb una bona convivència entre els diversos membres de la comunitat educativa es pot garantir un bon ensenyament-aprenentatge en el qual tots els membres en surtin beneficiats. En cadascuna de les etapes i d’ acord amb l’ edat, a l’ inici del curs 2021-2022 es concretaran els objectius que es volen assolir i els mitjans per a fer-ho possible. TOTS SOM ESCOLA I FEM ESCOLA ENTRE TOTS!!