Mireia Centre d'Estudis

 

Un pas endavant en la competència digital ok

Des de març del 2020 sembla que tot gira entorn d’una realitat que ens ha colpejat durament en tots els sentits: la COVID19. La pandèmia no ha fet discriminacions i evidentment l’àmbit educatiu se n’ha vist afectat. Així, d’un dia per l’altre, la quotidianitat es va haver de modificar profundament i les escoles van patir un canvi radical i substancial: el pas de l’aula presencial a la virtual.

Com ja sabeu, a Mireia el canvi no es va fer esperar, tot i les dificultats que va comportar – que no van ser poques! – i la setmana següent al tancament de les escoles estàvem en ple funcionament. Creiem que això posa de manifest una vegada més el compromís de Mireia C.E. amb les famílies i l’alumnat. Aprofitem una vegada més per a agrair-vos la vostra bona acollida , la vostra col·laboració – som conscients que per a vosaltres i per als vostres fills i filles tampoc va ser fàcil- i les vostres suggerències. Entre tota la comunitat educativa de Mireia vam anar ajustant i, quan es va escaure, modificant aquells aspectes que podien incidir en una millora de l’ensenyament – aprenentatge.

A partir d’aquesta realitat que ens ha tocat viure, una vegada més s’ha posat de manifest que no podem mantenir-nos aliens a les tecnologies, ans al contrari, alhora que hem de lluitar per a fer-ne un bon ús i treure’n tot el profit. El confinament també va permtre detectar mancances i punts forts. Tots els nostres alumnes són ja nadius digitals i entre el nostre alumnat hi conviuen fonamentalment dues generacions: la “Generació V” (virtual), tot i que alguns l’anomenen “Generació Z”,  i la “Generació T” (tàctil). Tampoc podem oblidar els adults que per naixement no som ni digitals ni tàctils però ens hi hem hagut d’avesar. Amb tot, però, no podem confondre  ni reduir la competència digital de l’alumnat a l’habilitat que presenten per a moure’s en els entorns de xarxes socials o dels jocs en línia. Evidentment la competència digital va molt més enllà.

En l’ensenyament i en l’aprenentatge, la competència digital ha de ser transversal, instrumental i, per tant, ha d’estar vinculada a totes les matèries del currículum. Per al seu assoliment, és fonamental que l’alumnat tingui accés als dispositius i a les diverses aplicacions i també és convenient completar el coneixement i domini que pot haver après en entorns digitals que no pertanyen a contextos escolars,  amb continguts de l’àmbit acadèmic i tècnic.

El context actual facilita molts escenaris d’aprenentatge, a molts nivells i des de moltes perspectivesUna vegada més, considerem que és el moment d’aprofitar les circumstàncies en bé dels nostres alumnes. També és l’ocasió d’aprendre, en força casos, d’una altra manera que ens acosta plenament al món laboral, a sistemes que són presents avui i que s’incrementaran en un futur. 

És per tot això que ens proposem fer un pas endavant en la competència digital de tota la comunitat educativa del nostre centre, objectiu que es concretarà per nivells.

Malgrat hàgim optat per fer d’aquesta fita un objectiu prioritari de la nostra escola, no volem oblidar unes paraules del Sr. Ricard Bahí, director pedagògic de la Institució cultural CIC, publicades a l’ara.cat: “ l’aula virtual és un recurs fabulós que ha permès continuar l’activitat acadèmica, però no és un recurs capaç de substituir l’escola presencial. Existeix una vessant social i afectiva ineludible que forçosament necessita la presència, perquè la interacció presencial entre el docent i l’alumne constitueix una part fonamental de l’escola: la mirada, el somriure, el neguit, la conversa improvisada, les complicitats espontànies són absolutament imprescindibles.L’educació té un component social indefugible i essencial. Que aquesta circumstància excepcional que afrontem no ens dugui a menystenir-ho o a obviar-ho.

Algunes de les concrecions d’ aquest objectius són les següents:

  • Obertura de la plataforma Clickedu a les famílies.
  • Ús habitual del classroom en les diverses matèries.
  • Treball a través de plataformes digitals.
  • Ús habitual dels llibres de text en format digital.
  • Sensibilització davant de la necessitat de les noves tecnologies i foment de l’ús adequat de les mateixes.
  • Formació de l’alumnat adreçada a la seguretat digital i als riscos que pot comportar-ne la manca.
  • Compliment de la normativa del centre en relació a l’ús dels dispositius mòbils, amb l’ objectiu d’evitar-ne la dependència (nomofòbia), d’afavorir la concentració i fomentar la relació interpersonal directa.
  • Higiene postural davant dels dispositius tecnològics, fonamentalment davant de l’ordinador i del mòbil.