Mireia Centre d'Estudis

 

Mates Up

Al llarg dels darrers cursos, els objectius generals prioritaris de l’ escola han girat entorn de la lectoescriptura en totes les seves dimensions (foment de la lectura, expressió escrita, expressió oral, comprensió lectora,…).  Fruit de tots ells, s’ han anat establint i consolidant hàbits i rutines que hem fixat en l’ horari escolar per garantir-ne la dedicació  i, alhora, han estat el fil conductor del desenvolupament del currículum de totes les matèries, dintre i fora de l’ aula. De la mateixa manera, vam iniciar amb il·lusió i empenta l’ English Project, que ha fet augmentar la dedicació lectiva a la llengua anglesa en totes les etapes i dels fruits del qual n’estem molt satisfets. El curs passat,sense deixar de banda les fites assolides en els objectius generals anteriors i sense abandonar els  esforços per aconseguir millorar-les dia a dia, va néixer el projecte propi Mates UP, un projecte que té diversos objectius:

  • Fer perdre la por a les matemàtiques.
  • Apropar les matemàtiques a l’ alumnat per mitjà dels contextos de la vida quotidiana.
  • Plantejar reptes que tinguin sentit per a l’ alumnat.
  • Descobrir la presència de les matemàtiques en altres àrees.
  • Dur a terme activitats matemàtiques de caràcter manipulatiu.
  • Fer que l’abstracció matemàtica sigui veritablement entenedora en totes les etapes.
  • Participar en concursos matemàtics adequats a cada nivell (Proves Cangur, Olimpíades de Matemàtiques,…)

Per mitjà del projecte Mates UP, ens formulem, contestem i resolem preguntes a partir de les matemàtiques; plantejarem reptes que esdevinguin objecte d’ estudi i facin que l’ alumnat es plantegi qüestions en un context d’ aprenentatge que tingui sentit per a aquest; ajudarem a comprendre per què les matemàtiques són útils i necessàries en la vida quotidiana. En síntesi, continuem donant una embranzida molt significativa al raonament lògicomatemàtic per tal de seguir enfortint aquesta competència en el nostre alumnat, i alhora per a despertar-los la inquietud per aquest camp del saber i, en general, per la ciència.

En totes les etapes es dedica una hora setmanal al Mates UP, a més de les activitats que s’organitzaran al llarg del curs escolar per a complementar i  implementar aquest projecte més enllà de l’ aula.

En totes les etapes es dedicarà una hora setmanal al Mates UP, a més de les activitats que s’organitzaran al llarg del curs escolar per a complementar i  implementar aquest projecte més enllà de l’ aula.