Mireia Centre d'Estudis

 

Projecte Educatiu de Mireia C.E.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE.

1.Definició de Projecte Educatiu de Centre i justificació.

2.La Fundació Josep Dalmau.

3.Anàlisi de l’ entorn i contextualització del centre.                                          

4. Característiques d’ identitat del centre o Caràcter propi.                                   

5. Necessitats , expectatives i objectius generals del centre.

6. Projecte Lingüístic de centre.                   

 

             

1.Definició de Projecte Educatiu de Centre i justificació.

D’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, tots els centres públics i privats concertats han de disposar del Projecte Educatiu de Centre (PEC). El PEC és el document pedagògic elaborat pel centre i aprovat pel seu Consell Escolar, que defineix la identitat, els objectius que es proposa i alhora la seva estructura organitzativa i funcional. El seu objectiu principal és traçar les directrius que han de menar la intervenció educativa del centre a fer realitat la seva finalitat. En síntesi, es pot afirmar que el PEC és una exposició dels objectius d’ escola i dels mitjans necessaris per a aconseguir-los, els quals fan que cada centre tingui una personalitat única.

 • El PEC de Mireia Centre d’ Estudis aplega els valors, objectius i prioritats d’actuació que, a banda del Projecte Curricular, esdevenen la nostra essència. Per mitjà d’ aquest document es posa de manifest la voluntat que totes les activitats que es desenvolupen en el marc de l’ escola siguin coherents amb els nostres principis bàsics i s’estableixen també els mecanismes d’anàlisi i d’avaluació necessaris per a comprovar-ne l’ eficàcia i detectar-ne les possibles millores.
 • El nostre PEC s’ ha elaborat tenint en compte l’ entorn social i cultural del centre, respectant els principis de no discriminació, d’ atenció a la diversitat i d’inclusió educativa.
 • Com a centre privat concertat, el PEC de Mireia C.E. incorpora el caràcter propi dels centres que formen part de la Fundació Josep Dalmau.

2. La Fundació Josep Dalmau.

La Fundació Josep Dalmau és una persona jurídica amb plena capacitat, sense ànim de lucre, que manté des dels seus inicis els principis educatius i objectius pedagògics originaris i que es recullen en el Projecte Educatiu de Centre (PEC).

La Fundació Josep Dalmau, mitjançant els donatius rebuts, subvenciona als seus centres totes les necessitats econòmiques que requereixen i fa ús del total de les donacions per a cobrir els seus dèficits.

La Comunitat Educativa dels centres que pertanyen a la fundació està integrada pels pares de l’alumnat, els professors, el personal no docent i els alumnes, i està obligada solidàriament a garantir el compliment del seu Caràcter Propi, que contempla els valors de la cultura i de la convivència social, integradors d’un procés educatiu que parteix de la formació integral de les persones.

El fidel manteniment d’aquest Caràcter Propi – que resumeix el tipus d’educació assumit per tots els Centres de la Fundació Josep Dalmau – es realitza, no només en compliment del compromís lliurement adquirit pels pares de l’ alumnat, pel professorat i personal no docent, en incorporar-se al Centre, sinó en virtut del dret primordial dels nens i nenes, nois i noies, a rebre una educació harmònica i de qualitat, completa, coherent, eficaç, individualitzada, en els dos àmbits principals de l’aprenentatge: la família i l’escola.

Per tant, la Fundació és el suport ideològic i econòmic dels seus centres escolars, ja que cobreix totes les seves necessitats amb la totalitat de les donacions rebudes.

3.Anàlisi de l’ entorn i contextualització del centre.

L’Escola Mireia Centre d’ Estudis va ser fundada l’ any 1956. És una escola arrelada a la cultura catalana, plural, concertada, d’una línia a l’ Educació Infantil i a l’Educació Primària i de dues línies a l’Educació Secundària Obligatòria i té un Batxillerat de caràcter privat.

Es troba situada  al municipi de Montgat (Maresme) i compta amb tres edificis. L’alumnat s’ hi distribueix de la següent manera:

1- Petit Mireia, ubicat al Passatge Sant Antoni Maria Claret, núm. 9-13 (Montgat), on hi ha ubicada la Llar d’Infants (de I0 a I2). Aquest nivell d’ ensenyament és privat.

2-Mireia Montgat, és l’ edifici més antic del centre i es troba ubicat al C/ Donya Amadea s/n (Montgat). Alberga l’ alumnat des de I3 fins a Segon Curs d’ ESO. En aquest edifici es troba el menjador.

3-Mireia Marina, ubicat al C/Marina, núm. 49 (Montgat). És un edifici de nova planta inaugurat el curs 1987-1989. Alberga l’ alumnat més gran del centre escolar, concretament des de Tercer Curs d’ ESO fins a Segon de Batxillerat. En aquest edifici s’hi troba la Direcció del Centre.

Mireia Centre d’ Estudis compta amb quaranta cinc docents – inclòs el Departament Psicopedagògic – repartits entre les diverses etapes i vint-i-tres membres que formen part del PAS (Personal d’ Administració i Serveis).

La procedència majoritària de l’ alumnat és Badalona, Tiana, Montgat, El Masnou, Premià de Mar i Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt i Teià, si bé un percentatge molt reduït d’alumnes ve de l’ Alt Maresme i de  l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’Escola es troba molt ben comunicada i hi arriben diversos transports públics, com és el cas dels autobusos i el tren de rodalies.

Una de les característiques principals de l’ escola és el sentit de pertinença dels seus membres. Això ho posa de manifest el fet que molts dels pares i mares són antics alumnes de l’ escola, com també és el cas d’ un terç dels treballadors. 

L’ ús de les instal·lacions és principalment i prioritària pels membres que formen la comunitat educativa del centre, si bé en casos puntuals i previ avís, el centre ha estat a disposició de l’ Ajuntament del municipi i d’alguna entitat esportiva i/o cultural

4. Característiques d’ identitat del centre o Caràcter propi.

Els principis inspiradors del nostre estil educatiu són els que figuren a continuació:

 1. La formació integral de l’ alumnat, d’ acord amb la concepció humanista de la persona, de la vida i del món, de manera que es busca el desenvolupament conjunt de la cognició, l’ afectivitat i la moralitat, sent la nostra una educació centrada en l’ alumnat.
 2. El treball constant i transversal dels valors humans i ètics, posant especial èmfasi en el compromís per la justícia i per la solidaritat, com a mitjans per a la transformació i millora de la societat.
 3. El fonament de la confiança i de la proximitat en  les relacions entre tots els membres de la comunitat educativa, conscients que el clima d’ amabilitat i d’empatia han de ser un denominador comú present en qualsevol aspecte de la nostra tasca.
 4. El foment de la responsabilitat davant del progrés i dels avenços tecnològics, sense perdre de vista el respecte a la vida i a la natura.
 5.  El foment de l’ autonomia, la creativitat i l’autoestima de l’ alumnat en un ambient de llibertat compatible amb les normes de convivència del centre, amb la certesa que són factors que afavoreixen aprenentatge.
 6. Pluralitat i respecte. El nostre centre té com a base el respecte a les diverses creences i ideologies, garantint la llibertat absoluta de les consciències, dins el marc fonamental del respecte als valors democràtics i a la dignitat de la persona.
 7. El treball de la responsabilitat, de l’ esforç, de la constància i dels hàbits de treball, amb l’ objectiu de fer que el nostre alumnat sigui humanament i acadèmicament competent, preparant-lo per a una participació activa en la vida i en la societat.
 8. La coeducació. El nostre centre no només defensa sinó que posa en pràctica el principi de coeducació, segons el qual tot l’ alumnat realitza el mateix tipus d’activitat, independentment del seu gènere. Atenent també a aquest criteri, no hi ha distinció de rols en funció del gènere i es té cura d’ emprar un llenguatge respectuós i equitatiu. L’ acció tutorial i l’ orientació educativa incideixen en el fonament de la corresponsabilitat i la convivència.
 9. El foment de la llengua i cultura catalanes com a signes d’ identitat, dins d’ un marc de pluralitat que potencia la visió àmplia de la realitat, amb la voluntat d’obertura al coneixement, a l’ acceptació i al respecte d’ altres llengües, costums  i cultures.
 10. La integració i la inclusió. Al nostre centre hi tenen cabuda totes les persones, indistintament de quina sigui la seva procedència geogràfica i socioeconòmica o les seves capacitats. L’ atenció a la diversitat és una realitat que es concreta en l’ adopció de diverses mesures educatives i d’ aprenentatge que fan possible el desenvolupament de cadascun dels membres de la comunitat educativa en funció de les seves circumstàncies i possibilitats. Amb aquesta finalitat, el centre disposa d’ una Aula d’ Acollida adreçada a la integració emocional i acadèmica de l’ alumnat nouvingut, d’ un Pla d’ Acollida i acompanyament i de grups de diversitat, que s’adeqüen als diversos ritmes d’ aprenentatge, del suport del departament Psicopedàgogic, de l’ EAP i dels serveis externs ELIC. Aquesta tasca d’ integració i d’ inclusió és responsabilitat de tots els qui formem part de la comunitat educativa de Mireia C.E., si bé hi ha rols i càrrecs específics sobre els quals recau el seguiment d’ aquest procés.
 11.  L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. Des del centre es potencia la participació a activitats culturals i formatives de tot tipus que puguin donar resposta a les inquietuds i necessitats del nostre alumnat (assistència a seminaris i a cursos externs, viatges culturals organitzats des del centre, participació en esdeveniments esportius, concursos literaris, projectes solidaris, etc.  Tenim el convenciment que la tasca educativa no pot quedar reduïda a les activitats que es fan dintre del centre i procurem donar sortida a tot allò que pot esdevenir una motivació i una possibilitat de millora tant individual com col·lectiva.

5. Necessitats , expectatives i objectius generals del centre.

Fent una valoració del context de l’ escola, de les seves característiques, interessos, prioritats i necessitats de l’ alumnat, la nostra tasca educativa va adreçada a oferir una educació de qualitat, que va més enllà dels aspectes curriculars. La formació en valors i per mitjà dels valors és una de les principals eines en la nostra missió, en tant que els pares i mares del nostre alumnat, que són els seus principals educadors, confien en nosaltres i ens fan partícips de l’educació dels mateixos. Tot l’alumnat, sense distincions de cap tipus, té el dret a rebre de nosaltres, professionals de l’ educació, el millor servei pedagògic que estigui a les nostres mans.

Per això, els objectius generals del centre són els següents:

 1. Continuar  sent  un centre d’excel·lència, un referent en formació reglada, per tal que el nostre  alumnat esdevingui competent,eficient, actualitzat i format en valors humans, com a  resposta a les demandes de tots els agents implicats en la seva educació: alumnes, famílies i docent.
 2. Formar integralment l’ alumnat, atenent de manera conjunta les capacitats intel·lectuals, emocionals, físiques, ètiques i socials, a fi que el seu desenvolupament sigui ple i total i esdevinguin ciutadans reflexius i amb criteri.
 3. Posar a disposició de l’ alumnat els coneixements,  les eines i les estratègies necessàries que li permetin la correcta integració social  i, en el futur, el capacitin per a la inserció en el món laboral.
 4. Conscienciar l’ alumnat que és indispensable la formació continuada per tal de poder desenvolupar-se professionalment amb èxit, ser útil a la societat i, consegüentment, sentir-se satisfet amb un mateix.
 5. Fer veure l’ alumnat la importància dels valors de la responsabilitat, l’ esforç, la constància, l’ honestedat, l’ empatia  i l’ exigència personal en el treball.
 6. Formar en l’ ús correcte de les tecnologies de la informació i de la comunicació, fomentant l’ esperit crític i conscienciant l’ alumnat que la tecnologia, en tots els seus vessants, és una eina i no una finalitat, i, alhora, alertant de la possible dependència com a conseqüència d’ un ús irracional de les mateixes.
 7. Emprar correctament les tecnologies de la informació i de la comunicació a l’aula com una eina quotidiana .
 8. Fomentar l’ esperit crític de l’ alumnat i la confrontació d’ informació, com a eina educativa que els permetrà anar construint un criteri propi argumentat.
 9. Consolidar i millorar, si s’escau, els diferents projectes d’innovació educativa propis que tenim endegats (Mates UP, Viure i Conviure, English Project, Pla de Lectoescriptura, RobòTIC )  i promoure’n de nous, d’ acord amb les necessitats de centre que es derivin de l’ avaluació i reflexió que la Direcció del centre i la totalitat dels docents realitzen en acabar cada curs acadèmic i que es recullen en la Memòria Anual i en la Programació General Anual, respectivament.
 10. Fomentar el vincle escola-família-alumnat des de tots els nivells (Tutoria, Coordinació, Direcció, Consell Escolar) per tal d’ implicar l’ alumnat i les famílies en el projecte educatiu de centre.
 11. Conscienciar a tota la comunitat educativa que la llengua catalana és la llengua vehicular del centre i potenciar-ne l’ ús, sense que aquesta realitat siguin un perjudici pel foment i l´ús de les llengües estrangeres que s’ imparteixen a la nostra escola (francès i anglès).
 12. Fomentar que l’ entorn de treball de tots i cadascun dels membres del centre sigui agradable, respectuós, responsable i alhora alegre, com a base per a promoure les relacions interpersonals.
 13. Esperonar i facilitar la formació permanent del cos docent i no docent, donant prioritat a aquelles activitats que esdevenen un benefici directe del centre.
 14. Treballar transversalment amb l’ alumnat totes les competències, amb l’objectiu d’ assolir una veritable formació integradora de coneixements.
 15. Fer del nostre alumnat ciutadanes i ciutadans  responsables, reflexius, madurs i compromesos amb la societat que els envolta i en la qual viuen.

6. Projecte Lingüístic de centre.

El Projecte Lingüístic de centre es presenta en el document que figura a continuació, donada la seva extensió.

PEC+PROJECTE LINGÜÍSTIC MIREIA C.E