Mireia Centre d'Estudis

 

Educació Secundària

Tot allò que els nois i noies han anat adquirint en etapes anteriors s’ha de començar a fer servir de forma autònoma i responsable.

Els adolescents viuen moments de crisi però també de creixement; és el millor moment per aprofitar totes les seves energies i canalitzar-les en benefici de la seva formació personal i acadèmica.

Unes normes fermes i alhora flexibles, un bon ambient de treball i d’estudi, un clima de potenciació i valoració de l’esforç, i un seguiment acurat des de la tutoria, són instruments que han d’ajudar a acabar aquesta etapa amb èxit.

Les classes de llengües i de matemàtiques es divideixen en grups per tal d’afavorir l’aprenentatge des de l’atenció a la diversitat. Les matèries optatives contribueixen a l’ampliació i la consolidació de les competències bàsiques, com són les TIC, la segona llengua estrangera, la cultura clàssica…

No hem d’oblidar la tasca orientadora que cal fer de manera especial en els darrers cursos de l’ensenyament obligatori. La nostra Escola compta amb un departament psicopedagògic que contribueix amb eficàcia a definir les aptituds dels nois i noies a l’hora de prendre decisions sobre els sus estudis futurs.

El currículum d’educació secundària

Implica una continuïtat en el plantejament educatiu de tota l’Etapa i, a la vegada, presenta les Competències Bàsiques com a eix central del currículum de tot l’ensenyament obligatori.

Els aspectes més rellevants són:

El desenvolupament de l’expressió oral i escrita

Fomentar la lectura en totes les matèries

El desenvolupament de la comunicació audiovisual

El desenvolupament de competències matemàtiques

Les tecnologies de la informació i la comunicació

La potenciació de les llengües estrangeres

S’entén per currículum de l’educació secundària el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Ciències de la naturalesa
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física

 • Tecnologies
 • E. Visual i plàstica
 • Música
 • Cultura i valors
 • Tutoria
 • Treball de síntesi

1r d’E.S.O.
 • Francès
 • Informàtica d’usuari
 • Taller d’Art
2n d’E.S.O.
 • Francès
 • Informàtica d’usuari


3r d’E.S.O.
 • Francès
 • Informàtica d’usuari II
 • Cultura clàssica

4t d’E.S.O.
 • Biologia
 • Llatí
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Francès
 • Informàtica

Informació de l'etapa
 • Horari:
  1r i 2n ESO
  dll, dc i dv: 8.30 a 13.00 i 15.00 a 17.00 dm i dj: 8.00 a 13.00 i 15.00 a 17.00
  3r i 4t ESO
  dll: 8.30 a 13.00 i 15.00 a 17.00
  dm,dc i dj: 8.00 a 13.00 I 15.00 a 17.00 dv: 8.00 a 14.00