Mireia Centre d'Estudis

 

Educació Primària

És entre els sis i els dotze anys quan la intel·ligència dels nens i nenes adquireix l’estructura que condicionarà tot treball intel·lectual futur. A la nostra Escola treballem per tal que els protagonistes de l’aprenentatge sigui l’alumnat, en un ambient ordenat, amb unes normes fermes però flexibles i amb l’optimisme necessari per a gaudir tot aprenent.

La contribució a l’assoliment de les Competències Bàsiques és una tasca de tots els equips dels cicles. Posem èmfasi en l’àrea de les llengües catalana i castellana que són instruments bàsics de tot el treball escolar; expressar-se bé és condició indispensable per a pensar bé. La Matemàtica és una eina fonamental per a l’estructuració del pensament racional. És per això que els horaris d’ambdues són superiors als que marca la Llei. També comptem amb mitjans humans que ens permeten atendre els diferents ritmes d’aprenentatge.

L’aprenentatge de les llengües estrangeres és vital en el món actual; és per això que a partir del cicle inicial s’introdueix el francès com a segona llengua estrangera. Dediquem una atenció especial a l’educació de la sensibilitat a través de la música i l’expressió plàstica. Potenciem la curiositat pel món, natural, físic i social a través del Coneixement del Medi.

La feina diària és també un mitjà per a fomentar els hàbits de treball i d’estudi.

Informació de l'etapa
  • Horari: 9 h. - 13 h i 15 h - 17 h