Mireia Centre d'Estudis

 

Batxillerat

El Batxillerat és una etapa fonamental que completa la formació dels nois i noies entre els setze i els divuit anys.

Es demana que adquireixin hàbits de treball propis d’una intel.ligència adulta : disciplina i ordre en mètodes de treball científic i rigor en el treball intel.lectual .S’ajuda en la tria responsable dels estudis superiors que desitgen cursar. Es proporciona una base humanístico-científica que els obrirà en el futur la posssibilitat d’una formació permanent, i en definitiva ,contribueix a formar-los com a persones responsables i autònomes en un món canviant.

És per això que a l’Escola no l’entenem com un simple pas entre l’ensenyament obligatori i la universitat.

Mireia ofereix tres modalitats de Batxillerat : Ciències de la Natura i Salut , Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials.

 

 El currículum de batxillerat

S’entén per currículum del Batxillerat el conjunt de competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’aquests ensenyaments.

Els aspectes més rellevants són:

 • Afavorir la capacitat de l’alumnat per aprendre per sí mateix, per treballar en equip,
  per aplicar mètodes d’investigació apropiats i per continuar formant-se tota la vida.
 • Estimular l’interès i l’hàbit de lectura, així com la capacitat d’expressar-se correctament
  en públic.
 • Usar les tecnologies de la informació i la comunicació.

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (anglès)
 • Filosofia i ciutadania (1r)
 • Hª de la Filosofia (2n)
 • Història (2n)
 • Ciències per el món contemporani (1r)
 • Educació física (1r)
 • Tutoria

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • Química I i II
 • Física I i II
 • Matemàtiques I i II
 • Dibuix tècnic I i II ó Biologia I i II

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
 • Economia (1r)
 • Literatura Catalana (1r)
 • Hª Món Contemporani (1r)
 • Geografia (2n)
 • Hª de l’Art (2n)
 • Literatura castellana (2n)
 • Matemàtiques aplic. a les c.s. I i II ó Llatí I i II

TREBALL DE RECERCA

 

 

Informació de l'etapa
 • Horari:
  dll: 8.30 a 13.00 i 15.00 a 17.00
  dm I dj: 8.00 a 13.00 15.00 a 17.00
  dm i dv: 8.00 a 14.00